KontroleKontrole zewnętrzne w 2023 roku


Lp.


Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli


Zakres tematyczny kontroli


Wyniki kontroli


1.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie24.01.2023 r.


Filia Nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego - Ocena przestrzegania przepisów dotyczących higieny pracy i warunków środowiska pracy.Bez zastrzeżeń


2.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Częstochowie

Wydział Kontroli Płatników Składek14.09.2023 r.,

15.09.2023 r.,

02-06.10.2023 r., 09.10.2023 r.,

11.10.2023 r.,

13.10.2023 r.


 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpie-czenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecz-nych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozli-czeń z tego tytułu.

 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związa-nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Zalecenia pokontrolne:

 1. Przygotować korektę świadczenia rehabilitacyjnego pracownika za okres 2020-2021.

 2. Przygotować korektę umowy zlecenia za wrzesień 2020 r.

 3. Przygotować korektę raportów ZUS za wrzesień 2020 r.


Termin realizacji zaleceń - 30 dni od zakończenia kontroli.


Zalecenia wykonano w październiku 2023 roku.


3

Starostwo Powiatowe w Częstochowie


18.12.2023 r.

Realizacja zadań instrukcyjno-metodycznych i doskonalenia kadr na rzecz bibliotek gminnych i ich filii działających na terenie powiatu częstochowskiego.Bez zastrzeżeńKontrole zewnętrzne w 2022 rokuLp.


Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli


Zakres tematyczny kontroli


Wyniki kontroli


1.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie26.10.2022 r.


Ocena przestrzegania przepisów dotyczących higieny pracy i warunków środowiska pracy.


Bez zastrzeżeń


2.


Prezydent Miasta Częstochowy -

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy28.11.2022 r.


Kontrola w zakresie wydatkowania środków remontowych przekazanych z budżetu miasta w 2021 roku.Przypomnienie, że każda zmiana zakresu wydatków remonto-wych wymaga złożenia wniosku do Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu oraz pisemnej jego zgody.

Bez zastrzeżeń - nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatko-waniu środków.3.


Archiwum Państwowe

w Częstochowie


02.12.2022 r.


Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.Zalecenia pokontrolne:

 1. Przygotować do przekazania do AP materiały archiwalne dla których upłynął 25-letni okres od ich wytworzenia. Całość dokumentacji wymagać będzie opracowania i zabezpieczenia w sposób określony w rozporządzeniu MKiDN z 20.102015 r. (Dz.U.2019 poz.246). Termin 30.06.2024 r.

 2. Przekazać do archiwum zakładowego całość akt spraw zakoń-czonych, których okres przechowywania w poszczególnych komórkach organizacyjnych już upłynął. Przekazywana doku-mentacja powinna być uporządkowana i zewidencjonowana przez komórki przekazujące w sposób określony w normaty-wach kancelaryjno-archiwalnych. Dokumentację spraw zakoń-czonych niezbędną do bieżącej pracy można pozostawić wyłącznie na zasadzie jej wypożyczenia z archiwum zakłado-wego. Termin do 31.03.2024 r.4.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie


15.12.2022 r.

Realizacja zadań instrukcyjno-metodycznych i doskonalenia kadr na rzecz bibliotek gminnych i ich filii działających na terenie powiatu częstochowskiego.Bez zastrzeżeń


Kontrole zewnętrzne w 2020 roku


Lp.


Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli


Zakres tematyczny kontroli


Wyniki kontroli


1.


Inspektor Pracy

Państwowej Inspekcji Pracy

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Oddział w Częstochowie


22, 23 września 2020 r.


Podejmowanie działań przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bhp w czasie epidemii – kontrolowana Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja NMP 22.


Nakazano:

Oznakować barwami bezpieczeństwa próg / uskok w korytarzu prowadzącym do części wewnętrznych biblioteki.

Nakaz wykonano 23.09.2020 r.


2.


Inspektor Pracy

Państwowej Inspekcji Pracy

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Oddział w Częstochowie22, 23 września 2020 r.


Ocena działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19

- kontrolowany Oddział dla Dzieci i Młodzieży,

al. Kościuszki 4 w strukturach Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.Wydano decyzje ustne aby:

1. Oznaczyć próg znajdujący się w przejściu z pomieszczenia wypożyczalni do pomieszczenia spożywania posiłków.

2. Uzupełnić apteczkę w instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

3. Wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Decyzje zostały zrealizowane w trakcie kontroli 22.09.2020 r.


3.


Inspektor Pracy

Państwowej Inspekcji Pracy

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Oddział w Częstochowie24.09.2020 r.


Ocena działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19

- kontrolowana Filia Nr 7 przy Al. Pokoju 15/17 w strukturach Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.


Wydano decyzje ustne aby:

1. Zapewnić w Bibliotece instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

2. Wyznaczyć w Bibliotece osoby do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Decyzje zostały zrealizowane w trakcie kontroli 24.09.2020 r.


4


Inspektor Pracy

Państwowej Inspekcji Pracy

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Oddział w Częstochowie02.10.2020 r.


Ocena działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19

- kontrolowana Filia Nr 13 przy ul. Mireckiego 28 w strukturach Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.


Nakazano:

Zapewnić w Filii Nr 13 przy ul Mireckiego 28 apteczkę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nakaz wykonano 8.10.2020 r.


5


Starostwo Powiatowe w Częstochowie


23.12.2020 r.


Realizacja zadań instrukcyjno-metodycznych i doskonalenia kadr na rzecz bibliotek gminnych i ich filii działających na terenie powiatu częstochowskiego.


Bez zastrzeżeń
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2019 r.
Lp.


Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli


Zakres tematyczny kontroli


Wyniki kontroli


1.


Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy


10-19 czerwca 2019 r.

Funkcjonowanie wybranych elemenów kontroli zarządczej w Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2018 - w oparciu o kwestionariusz samooceny kontroli zarządczejBez zastrzeżeń

- brak zaleceń


2.


Starostwo Powiatowe w Częstochowie,

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu


23.12.2019


Realizacja zadań instrukcyjno-metodycznych i doskonalenie kadr na rzecz bibliotek gminnych i ich filii działających na terenie powiatu częstochowskiego.


Bez zastrzeżeń

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2018 r.
Lp.


Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli


Zakres tematyczny kontroli


Wyniki kontroli


1.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Częstochowie


13, 15, 16, 19, 20, 27 lutego 2018


 • Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

 • Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

 • Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.


Bez zastrzeżeń

- brak zaleceń


2.


Starostwo Powiatowe w Częstochowie,

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu


17.12.2018


Realizacja zadań instrukcyjno-metodycznych i doskonalenie kadr na rzecz bibliotek gminnych i ich filii działających na terenie powiatu częstochowskiego.


Bez zastrzeżeń


Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2017 r.

 Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

Wyniki kontroli

1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

24-31.01.2017

Ocena realizacji zarządzeń wynikających z decyzji nr NS-HP/432/292/48/09 z dnia 27.05.2009r. w Filii nr 9 ul. Nowowiejskiego15 w Częstochowie oraz decyzji NS-HP/432/422/80/09 z dnia 14.07.2009r. w Filii nr 7 al. Pokoju 16 w Częstochowie


Podczas kontroli stwierdzono, że wykonano pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie nr NS-HP/432/292/48/09 z dnia 27.05.2009r. Decyzja została wykonana w całości

Podczas kontroli stwierdzono, że wykonano pkt. 1,2,3,4,5,6,7, decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie nr NS-HP/432/422/80/09 z dnia 14.07.2009r.

2.

Dyrektor Archiwum Państwowego Częstochowa

13.12.2017

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach


3.

Starostwo Powiatowe Częstochowa

15.12.2017

Realizacja zadań instrukcyjno-metodycznych i doskonalenie kadr na rzecz bibliotek gminnych

Bez zastrzeżeńWykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2016 r.

 Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

Wyniki kontroli

1.

Prezydent Miasta Częstochowy

12.05.2016

kontrola planowana w zakresie realizacji bieżących zadań statutowych i, organizacja i upowszechnienie czytelnictwa, promocja książki i działalnośc edukacyjna, działalność instrukcyjno-metodyczna, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej oraz prowadzenie szkoleń i praktyk bibliotecznych. Okres objęty kontrolą: 2014-2015


2.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

15.12.2016

Realizacja zadań instrukcyjno-metodycznych i doskonalenia kadr na rzecz bibliotek gminnych powiatu częstochowskiego
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2015 r.

 Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

PSSE w Częstochowie

03.02.2015

Ocena realizacji zarządzeń wynikających z decyzji nr N5HP/432/274/45/09 z dnia 19.05.2009r.

2.

Prezydent Miasta Częstochowy

30.11.2015

Kontrola w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie kontroli przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

3.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

15.12.2015

Realizacja zadań instrukcyjno-motodycznych i doskonalenia kadr na rzecz bibliotek gminnych powiatu czestochowskiego


Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2014 r.

 Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

PSSE w Częstochowie

03-07.01.2014

kontrola wykonania zarządzeń decyzji nr N5HP/432/274/45/09 z dnia 19.05.2009r.

2.

Prezydent Miasta Częstochowy

19.03.2014

Kontrola w zakresie prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków za okres 2010-2013


Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2013 r.

 Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie

05.06.2013

Kontrola ogólna postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwum zakładowym Biblioteki

2.

Prezydent Miasta Częstochowy

01.08-25.09.2013

W zakresie wybranych zagadnień dotyczących działalności jednostki od 01.01.2013 do dnia zakończenia kontroli


3.

Prezydent Miasta Częstochowy

01.08-25.09.2013

W zakresie wybranych zagadnień dotyczących działalności jednostki od 01.01.2013 do dnia zakończenia kontroli


4.

Prezydent Miasta Częstochowy

05.08-25.09.2013

W zakresie wybranych zagadnień dotyczących działalności jednostki od 01.01.2013 do dnia zakończenia kontroli


5.

Urząd Marszałkowski woj. śląskiego

26.11-28.11. 2013

Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania RPOWSL 2007-2013 w ramach projektu id 857

6.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

17.12.2013

Realizacja zadań instrukcyjno-metodycznych i doskonalenia kadr na rzecz bibliotek gminnych powiatu częstochowskiego


Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2012 r.

 Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

PPJS w Częstochowie

2.01.2012

Ocena wykonania zarządzeń decyzji nr N5HP/432/274/45/09

2.

ZUS o/Częstochowa

19.03.2012

Na upoważnienieWykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2010 r.

 Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

ZUS o/Częstochowa

10.11-09-12.2010

Zakres kontroli określony na podstawie kopii upoważnienia do kotroli

2.

Dyrektor AP Częstochowa

17.12.2010

Kontrola ogólna archiwum zakładowego
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2009 r.

 Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

PIP Katowice – o/Częstochowa

20-21.01.2009

Przestrzeganie przepisów prawa pracy

2.

PPJS w Częstochowie

22.04-04.05. 2009

Ocena realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym wymogów w zakresie występ. W środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

3.

PPJS w Częstochowie

06.08.2009

Kontrola wykonania zarządzeń decyzji z dn 19.05.2009Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2008 r.

 Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

Prezydent Miasta Częstochowy

9.12 – 18.12.2008

Kontrola w zakresie wybranych zagadnień dotyczących działalności jednostki w okresie 01.01.08 do dnia zakończenia kontroli

2.

Starosta Częstochowski

17.12.2008

Kontrola w zakresie realizacji zadań instrukcyjno-metodycznych i doskonalenia kadr na rzecz bibliotek gminnychWykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2007 r.

 Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

PIP Katowice – o/Częstochowa

16-21.02.2007

Przestrzeganie przepisów prawa pracy

2.

Archiwum Państwowe w Częstochowie

14.09.2007

Archiwum zakładowe Biblioteki Publicznej w Częstochowie

3.

WIOŚ

26.09-05.10.2007

Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie SZWO.

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2006 r.

 Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

o/ZUS Częstochowa

29.09 - 11.10.2006

Zakres kontroli zgodny z zakresem wykazanym na upoważnieniu do przeprowadzenia kontroliWykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie w 2004 r.

Lp.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Okres prowadzenia kontroli

Zakres tematyczny kontroli

1.

Urząd Miasta Częstochowy

20-22. 09.2004

Kontrola 5% wydatków

2.

Archiwum Państwowe w Częstochowie

02-12. 12.2004

Kontrola archiwum zakładowegometryczka


Wytworzył: Dyrektor - Beata Grzanka (12 lipca 2016)
Opublikował: Adam Figiel (12 lipca 2016, 15:40:57)
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego

Ostatnia zmiana: Adam Figiel (15 lutego 2024, 11:56:30)
Zmieniono: poprawa danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2217