Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo
  • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem ds. dostępności jest p. Agnieszka Batorek (zastepcadyrektora@biblioteka.czest.pl). Osobą kontaktową jest Arkadiusz Bogdan, Mariusz Purgaldostepnosc@biblioteka.czest.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34/ 360-61-18 w.18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego (Biblioteka Główna), Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od Al. NMP 22, drugie od Al. Kościuszki 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Sekretariat Biblioteki znajduje się na I piętrze; prowadzą do niego wewnętrzne schody. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol na parterze przy szatni. Dalej są wewnętrzne schody. Biblioteka posiada łazienkę dla osób z niepełnosprawnością, ale dostęp do niej jest utrudniony z powodu istniejących ewnętrznych kilkustopniowych schodów. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 1, Al. Niepodległości 11 (dzielnica Ostatni Grosz, lokal RSM „Hutnik”).

Lokal usytuowany na I piętrze wolno stojącego budynku. Do biblioteki prowadzą zewnętrzne schody. W budynku nie ma windy. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Filia nr 2, ul. gen. Orlik- Rückemanna 35/37 (dzielnica Zawodzie - Dąbie, lokal ZGM TBS Częstochowa). Placówka położona na parterze wielofunkcyjnego budynku, który usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu. Do budynku (z trzech stron) prowadzą kilkustopniowe schody. Pochylnia dla wózków. Placówka bez schodów wewnętrznych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 (dzielnica Stradom). Placówka funkcjonuje w budynku SP nr 16.

Posiada odrębne wejście z zewnątrz. Schody z barierkami, brak pochylni. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak dodatkowych dostosowań. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 4, ul. Św. Barbary 32 (dzielnica Podjasnogórska, budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5)

Biblioteka znajduje się na parterze szkoły, ale posiada odrębne wejście, do którego prowadzą 5-stopniowe schody z balustradą. Brak pochylni. W placówce brak toalety. Brak dodatkowych dostosowań. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4 (dzielnica Trzech Wieszczów, lokal Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Pochylnia dla wózków z poręczą. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak windy. W placówce znajdują się schody wewnętrzne łączące różne poziomy wysokości w lokalu. Brak dodatkowych dostosowań. Obok budynku jest parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 6, ul. Orkana 56 A (dzielnica Wrzosowiak, lokal RSM „Hutnik”).

Biblioteka znajduje się na I piętrze wolno stojącego budynku. Do biblioteki prowadzą wewnętrzne schody. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy. Brak dodatkowych dostosowań. Obok budynku jest parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 7, Al. Pokoju 15/17 (dzielnica Raków, lokal ZGM TBS).

Biblioteka funkcjonuje na parterze czteropiętrowego bloku. Posiada dwa wejścia: jedno bez schodów, do drugiego prowadzą kilkustopniowe schody i podjazd wzdłuż bloku, z bocznymi barierkami. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 8, ul. Księżycowa 2 (dzielnica Tysiąclecie, lokal CSM „Nasza Praca”).

Placówka usytuowana na parterze wieżowca. Posiada bezschodowe wejście od strony czytelni, drugie wejście, od strony wypożyczalni dla dorosłych, posiada dwustopniowe schody. Brak pochylni. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 (dzielnica Śródmieście, lokal ZGM TBS Częstochowa).

Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Wejście do placówki z poziomu chodnika. Posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20 (dzielnica Północ, lokal SM „Północ”).

Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego, do wejścia prowadzą schody zewnętrzne od strony boiska SP nr 48 oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań. Do budynku przynależy parking, a w nim 5 miejsc wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia nr 13, ul. Mireckiego 28 (dzielnica Raków, lokal RSM „Hutnik”).

Placówka znajduje się na wysokim parterze w wolno stojącym budynku, do wejścia prowadzą zewnętrzne schody. Budynek posiada pochylnię. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 (dzielnica Wyczerpy, lokal MSM „Górnik”).

Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Przed wejściem znajduje się podwyższenie o wymiarach: dł. ok. 250 cm, szer. ok. 75 cm i wys. ok. 15 cm bez pochylni. Placówka posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań. Do budynku przynależy parking, a w nim 2 miejsca wydzielone dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia nr 15, ul. Okulickiego 63 (dzielnica Częstochówka – Parkitka).

Placówka funkcjonuje w budynku Miejskiego Przedszkola nr 38. Prowadzą do niej wewnętrzne schody w dół. Wewnętrzne schody w pomieszczeniu filii. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50 (dzielnica Stare Miasto, lokal ŚSM ).

Placówka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego z bezproblemowym wejściem. W placówce są wewnętrzne schody. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48 (dzielnica Stare Miasto, lokal ŚSM).

Placówka znajduje się na parterze wolno stojącego budynku. Przed wejściem znajduje się podwyższenie o wymiarach: dł. ok. 200 cm, szer. ok. 100 cm i wys. ok. 15 cm bez pochylni. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15 (dzielnica Północ, lokal SM „Północ”)

Placówka funkcjonuje na parterze budynku mieszkalnego. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne i podjazd dla wózków z poręczą. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań. Do budynku przynależy parking, a w nim 2 miejsca wydzielone dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia nr 21, ul. Orzechowa 14 (dzielnica Gnaszyn).

Placówka funkcjonuje na wysokim parterze; usytuowana w dwupiętrowym budynku przychodni lekarskiej. Do filii prowadzą schody zewnętrzne oraz wejście z wewnątrz budynku. Brak pochylni. Brak windy. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia nr 22, ul. Rydla 4 (dzielnica Dźbów, lokal ZGM TBS)

Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Pochylnia przy wejściu. Wewnątrz filii znajdują się kilkustopniowe schody w górę łączące dwa poziomy wysokości w lokalu. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 23, ul. Ludowa 58 (dzielnica Kiedrzyn).

Placówka funkcjonuje na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 30. Wejście z niewysokimi schodami. Brak pochylni. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 24, ul. św. Rocha 250 (dzielnica Grabówka, właściciel lokalu NZOZ Przychodnia Lekarska).

Lokal znajduje się na I piętrze przychodni. Do biblioteki prowadzą schody wewnętrzne. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak windy. Brak dodatkowych dostosowań. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A (dzielnica Błeszno - Brzeziny, lokal ZGM TBS).

Placówka mieści się na parterze wolno stojącego budynku. Budynek posiada pochylnię dla wózków z poręczami. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Muzoteka, Al. Kościuszki 4 (dzielnica Śródmieście, lokal ŚSM).

Placówka funkcjonuje na parterze kilkupiętrowego budynku mieszkalnego. Do wejścia prowadzą kilkustopniowe schody. Brak pochylni. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Al. Kościuszki 4 (dzielnica Śródmieście, lokal ŚSM).

Placówka funkcjonuje na parterze kilkupiętrowego budynku mieszkalnego. Do wejścia prowadzą kilkustopniowe schody. Brak pochylni. Placówka posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Brak dodatkowych dostosowań Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

metryczka


Wytworzył: Dyrektor - Beata Grzanka (22 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (22 września 2020, 16:36:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Czestochowy

Ostatnia zmiana: Adam Figiel (31 marca 2022, 11:49:03)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 536